ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Motor Yağı Değişim Noktaları Hk.

17 Eylül 2021

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: T.C. Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 15.09.2021 tarihli ve E-13070673-145.01-1657794 sayılı yazısı

 

İlgi kayıtlı yazıda, 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği'nin motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelere ilişkin hükümleri çerçevesinde Entegre Çevre Bilgi Sistemi / Atık Yönetimi Uygulaması / Motor Yağı Değişim Noktası (Moyden) Uygulaması'nın kullanıma açıldığı bahse konu kurumların/işletmelerin belgelendirilmesinin sağlanması, MoYDeN Uygulaması'nın etkin bir şekilde kullanımını teminen bahse konu kurumlara/işletmelere gerekli bilgilendirmelerin ve işlemlerin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bununla birlikte 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun Ek 15 inci maddesinde "Motor yağı değişimlerinin Bakanlıkça yetki verilen işletmeler tarafından yapılması veya atık motor yağlarının bu yerlere teslim edilmesi zorunludur." hükmü, 20'nci maddesinin (dd) bendinde "Ek 15 inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10.000 Türk lirası (10.000 TL) idari para cezası verilir." hükmü ve 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği'nin Geçici ikinci maddesinde "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/7/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınması; atık yağ toplama miktarlarının artırılması noktasında önem arz etmekte olup Yönetmelikte atıfta bulunulan tarih sonrasında motor yağı değişimi yapılan ancak Bakanlığımızca kayıt altına alınmayan tesislerin ivedilikle "motor yağı değişim noktası izin belgesi" alması ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İbrahim KARAĞÖZ

Genel Sekreter