DEUTSCH ENGLISH
KEP Adresi: corlutso@hs03.kep.tr

Oda Hİzmet Standartları

YENİ KAYIT İŞLEMLERİ
İSTENEN BELGELERTAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1-Şahıs Kayıtlarında İstenen Evraklar;
 • Noterden ünvan tescil beyannamesi(3 adet),
 • Fotoğraflı nüfus cüzdan sureti(2 adet asıl) ,
 • İkametgah belgesi (2 adet asıl) ,
 • Vergi Dairesi mükellefiyet yazısı ,
 • 4 adet fotoğraf ,
 • Ustalık belgesi fotokopisi,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Hakiki Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi
4 SAAT
2-Limited Şirket Kuruluş İşlemlerinde İstenen Evraklar;
 • Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil için dilekçe,
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na kayıt için dilekçe,
 • Noter tasdikli anasözleşme (6 adet)
 • Kuruluş bildirim formu (4 adet)
 • Kurucuların ve yetkililerin fotoğraflı nüfus sureti ve ikametgah belgesi (noter veya muhtar onaylı ) 3 adet,
 • Yabancı ortak var ise yabancı ortakların noter onaylı pasaport sureti,tüzel kişi ise tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı veya noter onaylı tercümesi ( 3 adet ),
 • Taahhütname yetkili tarafından imzalanmış
 • Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölge Müdürlüğü’nün onay yazısı ( serbest bölgede is
 • Yetkililerin şirket ünvanı altında imza beyannamesi (3 adet)
 • Yetkililerin 3 adet fotoğrafı
 • Şirkete ait imza sirkülerinin aslı (tescilden sonra)
 • Ortakların ve yetkilinin nüfus cüzdan fotokopileri
 • Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi
4 SAAT
3-Anonim Şirket Kuruluş İşlemlerinde İstenen Evraklar;
 • Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil için dilekçe,
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na kayıt için dilekçe,
 • Noter tasdikli anasözleşme (6 adet)
 • Kuruluş bildirim formu (4 adet)
 • Kurucuların ve yetkililerin fotoğraflı nüfus sureti ve ikametgah belgesi (noter veya muhtar onaylı ) 3 adet,
 • Yabancı ortak var ise yabancı ortakların noter onaylı pasaport sureti,tüzel kişi ise tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı veya noter onaylı tercümesi ( 3 adet ),
 • Taahhütname yetkili tarafından imzalanmış
 • Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölge Müdürlüğü’nün onay yazısı ( serbest bölgede is
 • Yetkililerin şirket ünvanı altında imza beyannamesi (3 adet)
 • Yetkililerin 3 adet fotoğrafı
 • Şirkete ait imza sirkülerinin aslı (tescilden sonra)>
 • Ortakların ve yetkilinin nüfus cüzdan fotokopileri
 • Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi
4 SAAT
4-Şube Tescilinde Gerekli olan evraklar:
 • Taahhütname
 • Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu'ndan Ticaret Sicil Tüzüğü'nün 55.Maddesine göre tanzim edilecek belge
 • Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil için dilekçe
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na kayıt için dilekçesi
 • Merkeze ait evraklardan Sicil Memurluğu'nca tasdikli evrak (2 takım)
 • Limited (ortaklar),Anonim Şirketten (yönetim kurulu karar( 4 adet)
 • Kararda şubenin ünvanı,adresi,şube yetkilisinin adı-soyadı,şubeye ayrılan sermaye,şubenin Çorlu Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil ve ilanının kararda geçmesi gerekli
 • İmza yetkilisinin fotoğraflı nüfus ikametgah sureti ve şube adına düzenlenmiş imza beyanı (2 adet)
 • Yetkilinin 3 adet fotoğrafı
 • Şirkete ait imza sirkülerinin aslı tescilden sonra
 • Yetkilinin nüfus cüzdan fotokopisi
 • Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi
4 SAAT
5-Limited Şirketi Çorlu'ya Merkez Nakli için Gerekli Evraklar:
 • Çorlu Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil için dilekçe
 • Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na kayıt için dilekçe
 • Taahhütname (yetkili tarafından imzalanaca)
 • Ortaklar Kurulu Kararı (4 adet) noter tasdikli (nakil ile ilgil)
 • Son ortakların nüfus ikametgah suretleri (2 adet) fotoğraflı
 • Yetkilinin imza sirküleri yada imza beyannamesi (2 adet) (şirket ünvanı altında)
 • Merkezin bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu'ndan alınacak Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 47.maddesine göre belge
 • Merkez dosyasında bulunan evraklardan tasdikli suret (2 takım)
 • Yetkiliye ait 3 adet fotoğraf
 • İmza Sirküleri (tescilden sonra)
 • Ortakların ve yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri
 • Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi
4 SAAT
6-Merkezi Başka bir Sicilin görev alanında bulunan Anonim Şirketin Çorlu'ya merkez nakli:
 • Dilekçe (şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
  Merkezin bulunduğu Sicil Memurluğu'nca tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (2 takım biri fotokopi)
 • Bakanlık iznine tabi olmayan Anonim Şirketlerde:Genel Kurul Toplantı Tutanağı noter tasdikli (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir) Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli,toplantı komiseri ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (5 nüsha)
 • Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde;Genel Kurul tutanağı (3 nüsha)
 • Bakanlık izin yazısı aslı ve tadil metni (2 nüsha)
 • Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 • Hazirun cetveli
 • Genel Kurulun ekinde hazırlanan tüm evraklardan 1’er adet asıl
 • Eski Sicil Memurluğu'ndan Sicil Tüzüğü'nün 47.maddesine göre alınan merkez nakli belgesi
 • Ortakların fotoğraflı nüfus cüzdan sureti ve ikametgah sureti (2 nüsha asıl)
 • Temsil yetkisine sahip olanların şirket ünvanlı imza beyannamesi (2 nüsha)
 • imza sirküleri (2 adet asıl)
 • Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na kayıt için dilekçe
 • Şirket yetkilisinin 3 adet fotoğrafı
 • Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi
4 SAAT
7- Yabancı Uyruklu bir Şirketin Türkiye Çorlu Şubesinin Tescili:
 • 30 Kasım 1330 tarihli ecnebi anonim ve sermayesi eshama ve münkasim şirketler Kanununa göre yabancı uyruklu bir şirketin Türkiye Çorlu Şubesi'nin kuruluşu için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınması gerekmektedir.
 • Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı,vekaletin aslı ve onaylı sureti eklenmelidir)
 • 3 sayfadan oluşan Kuruluş Bildirim Formu (ilgili yerler doldurulup yetkili tarafından imzalanmalıdır 5 nüsha)
 • Türkiye vekili için düzenlenen noter onaylı 3 nüsha vekaletname sureti
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izin yazısı
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı 2 nüsha müzeyyel beyanname 3 nüsha ilanı
 • Şube yetkilisi T.C.uyruklu ise fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti,ikametgah belgesi (2 adet) (Nüfus suretlerinde T.C.Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C.kimlik dökümü yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş Noter onaylı pasaport sureti (2 adet) ve vergi numarası dökümü
 • Şube temsilcisinin şube ünvanı ile düzenlenen imza beyannamesi (2 adet) Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) Türk Konsolosluğu'ndan onaylı
 • Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalı)
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na kayıt için dilekçe
 • Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi
4 SAAT
8- Kooperatif Kuruluşundan istenen evraklar:
 • Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı,ekindeki evrak dökümünü içermelidir, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.
 • İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış anasözleşme kitapçığı (3 adet)
 • Bakanlık izin yazısı
 • Kurucuların fotoğraflı nüfus suretleri ve ikametgah belgeleri (noter veya muhtar onaylı 2 nüsha)
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin kooperatif ünvanı altında imza beyannameleri (2 adet)
 • Noter onaylı anasözleşme özeti (2 nüsha)
 • Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır)
 • Yetkililerin 3 adet fotoğrafı.
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na kayıt için dilekçe.
 • Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi
4 SAAT
TERKİN İŞLEMLERİ
İSTENEN BELGELERTAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1-LİMİTED ŞİRKET:
 • Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 • Ortaklar Kurulu Kararı (Noter onaylı 3 nüsha)
 • İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (2 nüsha şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır) Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar kurulu T.T.K.nun 347.maddesi gereğince alacakları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir. Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "saklanması zorunlu  defterler için TTK. 68. maddeye göre işlem yapacaktır."ifadesine yer verilmesi yeterlidir.
 • Ortakların/Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.
 • Şirket ortaklarına ait sigortalı işten ayrılış bildirgesi (her ortak için 2'şer nüsha)f) Kapanış bilançosuna ait damga vergisi makbuzu aslı.
4 SAAT
2-ANONİM ŞİRKET:
 • Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 • Genel Kurul Toplantı Kararı ( 2 nüsha)
 • Hazirun cetveli
 • Bakanlık temsilcisi atama yazısı
 • İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (2 nüsha şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır) Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.Tasfiye Bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul  T.T.K.nun 347.maddesi gereğince alacakları 3.defa davetten itibaren 1 yıl geçmedikçe toplanamaz. Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alanacak ise "saklanması zorunlu  defterler için TTK. 68. maddeye göre işlem yapacaktır."ifadesine yer verilmesi yeterlidir.
 • Ortakların/Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.e)Şirket ortaklarına ait sigortalı işten ayrılış bildirgesi (her ortak için 2'şer nüsha)
 • Kapanış bilançosuna ait damga vergisi makbuzu aslı.
4 SAAT
3-HAKİKİ ŞAHIS:
 • Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe
 • Ticaret ve Sanayi Odasına dilekçe
 • Vergi Dairesi Mükellefiyet terk yazısı.
4 SAAT
KAPASİTE RAPORU İŞLEMLERİ
İSTENEN BELGELERTAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1-Kapasite Raporunda İstenen Evraklar:

1-      Matbu formun doldurulması (http://corlutso.org.tr/content-208-kapasite_raporlari.html)

2-      İş yerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı sermaye kıymetler değeri

3-      Kapasite Raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsili yetkili olduklarına dair imza sirkülerinin fotokopisi

4-      Yer Firmaya Ait veya Kiralık ise;firmaya ait ise tapu fotokopisi (1.sayfada işyeri durumunun tapuya göre yazılması). Kiralık ise Yerin kira sözleşmesi ve ödeme makbuzları fotokopisi

5-      Makineler firmaya ait veya kiralık ise;

-Firmaya ait ise; firmaya ait olduğunu belgeleyen fatura fotokopileri (Makine listesi yazılırken, sıra numarasına göre taranması, makinelere ait faturaların aynı sıra numarası ile taranması gerekmektedir.)

            ** Yurtdışından alınan makineler için;Gümrük giriş beyannameleri yeterli olmayıp, faturalarının taranarak dahil edilmesi gerekmektedir.

           -Kiralık ise; *Makinelere ait kira sözleşmesi fotokopisi (1 yıldan az olmamak kaydıyla) Kira ödemesi ile ilgili makbuz veya banka ekstreleri, Kiralık makinelerin dökümü yapılırken firmaya ait olan makinelerden ayrı Liste şeklinde yapılması, kiraya veren firmanın unvanı,sözleşme numarası,kira başlangıç ve bitiş tarihinin ayrı ayrı belirtilmesi,

           *Makineler leasing yolu ile alınmış ise, Sözleşmenin tamamının fotokopisi çekilerek,makinelerin proforma faturaları, Ödeme planı ve ödeme makbuzlarının getirilmesi,

6-      Firmanın bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Levhası fotokopisi,

7-      Firmanın yada şubede çalışan işçiyi belgeleyen son iki aylık;

SSK bildirgeleri,tahakkuk fişi ve ödeme makbuzları fotokopisi,

8-      Varsa, ISO 14000 Belgesi fotokopisi , DEŞARJ İzni fotokopisi , Emisyon İzni fotokopisi

9-      SSK ile ilgili taşeron firma olması halinde; İşveren firma ile işçilik hizmeti veren

Taşeron firma arasında noter tasdikli sözleşme yapılması,sözleşmenin 1 yıldan az olmaması,taşeron firmanın vergi levhası fotokopisi,taşeronun çalıştırdığı işçilere ait SSK prim bildirgeleri,ödeme makbuzlarının getirilmesi,

10-  TOBB hesabına havale edilen 350 TL Kapasite Raporu tasdik ücreti makbuzu taranması. Paranın yatırılacağı hesap numaraları ;                     

Vakıflar Bankası-Merkez Şube Iban No:TR210001500158007293586413

Akbank-Bakanlıklar Şubesi Iban No:TR350004600153888000069072

11-  Firmanın son ödenmiş elektrik faturası ya da sözleşmesi fotokopisi

12-  Kapasite Raporu ücreti 750 TL tasdik ücreti makbuzu.

Hesap numaralar;

          VAKIFLAR BANKASI A.Ş.ÇORLU ŞUBESİ/TR 59 0001 5001 5800 7294 5866 72

             AKBANK A.Ş.ÇORLU ŞUBESİ/TR79 0004 6001 2488 8000 0029 94

             T.GARANTİ BANKASI A.Ş.ÇORLU ŞUBESİ/TR97 0006 2000 0450 0001 2010 65

             T.İŞ BANKASI A.Ş.ÇORLU ŞUBESİ/TR15 0006 4000 0011 5200 0010 56

             T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.BULVAR ŞUBESİ/TR51 0001 0024 5507 7286 3950 11

             T.C.HALKBANKASI A.Ş. ÇORLU ŞUBESİ/TR53 0001 2009 3050 0016 0000 09

             YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. ÇORLU ŞUBESİ/TR07 0006 7010 0000 0063 7060 80

13-  Başvuru yapıldıktan sonra eksperimizle birlikte firmaya gelinecektir.Firmaya gelmeden önce irtibata geçilecek kişinin ismi soyadı ve telefon numarası.

7 GÜN
EKSPERTİZ RAPORU İŞLEMLERİ
İSTENEN BELGELERTAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1-Ekspertiz Raporunda istenen evraklar (Değer Tespiti):
 • Dilekçe ve ekinde cari değer tespiti istenen gayrimenkuller  veya makinaların listeleri
 • Makine ve ekipmanlara ait faturalar,gümrük giriş beyannameleri,amortisman defterleri
 • Arazi ve bina için tapu,emlak beyannameleri
 • Oda harcı
3 GÜN
2-Gümrük Ekspertizi (Model Yılı):
 • Gümrük Müdürlüğü'nün Odamıza hitaben yazısı
 • Makine aksam ve parçaların faturalarının fotokopisi
 • Oda harcı
3 GÜN
3-Mücbir Sebep Belgesi (Makine arızası,tabii afet):
 • Dilekçe
 • Makine cihaz veya malzemenin Gümrük Giriş Beyannamesi,faturası
 • Oda harcı
3 GÜN
4-Su İhtiyaç Belgesi:
 • Dilekçe
 • Yarin tapu fotokopisi ve Çapı(Kadastro veya Belediye'den)
 • Mevcut Kapasite Raporu fotokopisi
 • Oda harcı
3 GÜN
5-Yerli Malı Belgesi:

http://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/YerliMaliBelgesi.php
 

3 GÜN
6-Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatılması ile İlgili Ekspertiz Raporu:
 • Dilekçe
 • İthal edilen malzemelerin faturası veya Gümrük Giriş Beyannamesi
 • Hammadde Sarfiyat Tablosu
 • Dahilde İşleme İzin Belgesinin fotokopisi
 • Oda harcı
3 GÜN
7-Fiili Sarfiyat Belgesi:
 • Dilekçe
 • Ham ve Yardımcı malzeme alım faturaları
 • Yıllık Üretim Satış faturaları
 • Yeminli Mali Müşavir Raporu taslak örneği
 • Oda harcı
3 GÜN
SİGORTA ACENTELERİ LEVHAYA KAYIT İŞLEMLERİ
İSTENEN BELGELERTAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1-Sigorta Acentelerinin Levhaya Kayıt İşlemlerinde istenen evraklar:
 • Gerçek kişi sigorta acenteleri
 • Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti
 • İkametgah belgesi (ev adresi)
 • Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi
 • İflas Konkordato belgesi
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • En son mezun olunan okul diploma sureti
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Ticaret Sicili Tasdiknamesi
 • Mal Varlığı Beyanı
 • Taahhütname(Ek-1 ve Ek-2)
 • Bilgi formu Ek-3
 • (Tanzim edilmişse) Mesleki Sorumluluk Sigortası Sureti
 • (Yabancı Dil biliniyorsa) Yabancı Dil Belgesi
 • (Sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapılmışsa) sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti
 • Telefon/e-posta vb.bilgiler için beyan 
2 GÜN
2-Gerçek kişi sigorta acentesi teknik personeli için istenen  evraklar:
 • Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti
 • İkametgah belgesi(ev adresi)
 • Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi
 • İflas/Konkordato beyanı
 • Diploma sureti
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • SSK kaydı
2 GÜN
3-Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri için İstenen Belgeler:
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Ticaret Sicili Tasdiknamesi
 • Şirket anasözleşmesi
 • Vergi Levhası sureti
 • İflas Konkordato yazısı
 • Taahhütname(Ek-1 ve Ek-2)
 • Bilgi Formu (Ek-3)
 • (Tanzim Edilmişse)Mesleki Sorumluluk Sigortası sureti
 • (Sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapılmışsa)sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti
 • Telefon/e-posta vb.bilgiler için beyan
2 GÜN
4-Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Yetkilileri için İstenen Belgeler:
 • İkametgah Belgesi (ev adresi)
 • Vukuatlı Nüfus Cüzdanı sureti
 • Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi
 • İflas/Konkordato yazısı
 • En Son mezun olunan okul diploma sureti
 • Taahhütname(Ek-1)
 • Bilgi Forumu (Ek-3)
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • SSK kaydı 
2 GÜN
5-Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Müdürü için İstenen Belgeler:
 • Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgah belgesi (ev adresi)
 • Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi
 • İflas/Konkordato Beyanı
 • En son mezun olunan okul diploma sureti
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • SSK kaydı
 • Taahhütname Ek-1
 • Bilgi Formu Ek-3
 • (Yabancı Dil Biliniyorsa) Yabancı Dil Belgesi
 • Cep telefonu numarası 
2 GÜN
6-Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Teknik Personeli İçin İstenen Belgeler:
 • Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgah Belgesi(ev adresi)
 • Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi
 • flas/Konkordato Beyanı
 • En mezun olunan okul diploma sureti
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • SSK kaydı
2 GÜN
7-Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Şubeleri için istenen belgeler:
 • Ticaret Sicil Gazetesi
2 GÜN
8-Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Gerçek Kişi Ortakları için İstenen Belgeler:
 • Vukuatlı  Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi
 • İflas/Konkordato Beyanı
 • Taahhütname Ek-1
 • Bilgi Formu Ek-3
2 GÜN
9-Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Tüzeş Kişi Ortakları için İstenen Belgeler:
 • İflas/Konkordato Belgesi
 • Taahhütname Ek-1
 • Bilgi Formu Ek-3
2 GÜN

Dosyalar ve Ekler için Tıklayınız

İŞ MAKİNASI TESCİL İŞLEMLERİ
İSTENEN BELGELERTAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
(1) İş makinesinin tescil edilmesi için;
 • Odaya hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe.
 • İş makinesi sahiplik belgesi;
  • Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş
   beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz).
  • İkinci el araçlar için noter satış senedi.
  • Veraset ilamı.
  • Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti kabul edilebilir. Bu belgeler haricinde hiçbir belge sahiplik belgesi olarak kabul edilemez. İş makinesi üzerinde tadilat yapılmış ise bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve onaylanmış tadilat projesi getirilecektir.
 • Makineye ait teknik belge, teknik belge yoksa (EK-2)’te belirtilen Form eksiksiz olarak doldurularak firma veya kişi tarafından kaşelenip imzalanır.
 • Varsa, resim, broşür, şekil, çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar alınarak dosyasında muhafaza edilir.

TESCİL İÇİN İSTENEN BELGELER-2 

İkinci el olup da fatura ile satışı yapılan iş makinelerinin tescili için mahkemelerden alınacak sahiplik belgelerinde: Karar ekinde yapılan tespit raporunda, iş makinesinin başvuru sahibine ait olduğunun net bir şekilde yer alması gerekmektedir. Aksi halde yapılan işlem tespit işlemidir ve biz bunu sahiplik belgesi olarak kabul edemeyiz.

İş makinesi üzerinde tadilat yapılmış ise bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve onaylanmış tadilat projesi getirilecektir. Trafiğe kayıtlı bir aracın tadilatla üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmesi durumunda 14.07.2010 tarihli ve 18781 sayılı yazımızla tarafınıza iletilmiş olan, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 02.07.2010 tarihli ve 6218-120249 sayılı yazısı kapsamında hareket edilmesi
 gerekmektedir.

İş Makinesi Tescil Belgesinin Kaybedilmesiİş Makinesi Tescil Belgesinin kaybedilmesi durumunda mahalli gazeteye verilmiş zayi ilanı ve dilekçe talep ediyoruz. Noter satışı yapıldıktan sonra belgenin kaybedilmesi durumunda da aynı yöntemi takip ediyoruz. İlanı yeni sahibinin vermesi gerekmektedir.

1 GÜN
2-İş makinelerinin satış ve devirlerinde aşağıda gösterilen esas ve usuller uygulanır.
 • Satış ve devirlerin noterce yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir. Noterce yapılan satış ve devirlerde;
 • Satış ve devirlerde tescil belgesinin ilgili bölümüne, satış ve devir tarihi yazılarak tasdik edilir.
 • Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemleri noter tarafından siciline işlenmek üzere, işlemin tamamlanmasını müteakip en geç 15 iş günü içinde ilgili odaya bildirilir. Bu bildirme, tanzim edilen senedin bir örneğinin aracın kayıtlı olduğu odaya gönderilmesi suretiyle yapılır. Gönderme işlemi posta ile yapılabileceği gibi, doğrudan odaya iletilmek suretiyle de yapılabilir.
 • Noter tarafından gönderilen bu belgeler aracın tescil dosyasına konulur.
 • Tescilli iş makinelerini noter senedi ile satın veya devir alanlar, odaya müracaat ederek,araçlarını 1 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadır
 • Bilgisayar programının ilgili bölümüne sahip değişikliği işlenerek, yeni sahibi adına tescili yapılır.
 • Önceki tescil kuruluşunca verilmiş olan tescil belgesi; iptal edildiğine dair kaşe vurularak muhafaza edilir.
 • Müracaat noterce verilmiş satış veya devir senedi sahiplik belgesi olarak ibraz edilir.
 • Varsa araca ait sefer görev emri pusulası yeni sahibine tebliğ edilir.
 • İş makinesi satın alacaklar, iş makinesinin satışına dair hukuki bir ilişiğinin mevcut olup olmadığını  dilekçe,telefon veya mail ile odadan öğrenebilirler.
1 GÜN
BİZE ULAŞIN Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No:6 Çorlu Tekirdağ - Türkiye PK59850
TELEFON +90 282 651 10 96
FAKS +90 282 651 35 10
E-POSTA corlutso@corlutso.org.tr
Duyurular Kurumsal Doküman Arşivi Firma Rehberi Üye Girişi Bize Ulaşın

Mail Listemize Katılın

Yandaki formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.