DEUTSCH ENGLISH
KEP Adresi: corlutso@hs03.kep.tr

DUYURULAR

ÇORLU TSO URGE PROJESİ HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ

7 Mayıs 2020

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRLERİNİN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE İHRACATININ DESTEKLENMESİ PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ

 

I. SATIN ALMANIN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Tanımlar

Bu şartnamede geçen

İstekli         : Teklif verecek olan kişi veya kurumu

Yüklenici   : Bu şartnamede tanımlanan işlerin verildiği kişi veya kurumu ifade eder.

Madde 1 – Proje Sorumlusu Kuruma İlişkin Bilgiler

1.1. Birliğin;

a) Adı         : Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Şartnamenin devamında Çorlu TSO olarak anılacaktır.)

b) Adresi    : Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No:6 Çorlu Tekirdağ - Türkiye PK59850  / Adres Kodu: 3597113657

c) Telefon   : +90 282 651 10 96  / +90 282 652 79 78  /  +90 282 652 79 79 

d) Faks        : +90 282 651 35 10

e) E-posta   : corlutso@corlutso.org.tr

f) Web sitesi   : www.corlutso.org.tr

g) İlgili kişi  : Gülbahar Küçük

1.2. İstekliler, satın almaya ilişkin daha detaylı bilgiyi ilgili kişi ile irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - Satın Alma konusu mal ve hizmete ilişkin bilgiler

2.1. Satın alma konusu mal ve hizmetin;

a) Adı: UR-GE İhtiyaç Analizi Faaliyeti Hizmet Alımı

b) Hizmetin yerine getirileceği yer: İhtiyaç Analizi Faaliyeti Hizmet Alımı Çorlu (10 firma-12 firma), olarak Çorlu TSO Makine ve Aksamları ihracatçısı firmaların merkez ve/veya fabrikalarında gerçekleştirilecek olup ayrıca Çorlu TSO tarafından belirlenen yerlerde olabilecektir.

Madde 3 - Satın Almaya ilişkin bilgiler

3.1. a) Satın alma usulü: Belli istekliler arasında ihale usulü

b) Tekliflerin sunulacağı adres: Çorlu TSO Hizmet Binası (bkz. 1.1 –b)

c) Satın alma komisyonunun toplantı yeri: Çorlu TSO Hizmet Binası

3.2. Teklifler bu şartnamenin 4 üncü maddesinde belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar 4 üncü maddede belirtilen yere verilecektir. Son teklif verme saatine kadar Çorlu TSO Hizmet Binası’na ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

4.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

a) Tekliflerin sunulacağı yer: Çorlu TSO Hizmet Binası

b) Son teklif verme tarihi: 13 Mayıs 2020 Çarşamba

c) Son teklif verme saati: 11.00

4.2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta, kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Çorlu TSO Hizmet Binası ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanabilecek olası gecikmelerden Çorlu TSO sorumlu tutulamaz.

4.3. Çorlu TSO’ya verilen veya ulaşan teklifler, bu şartnameye göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Madde 5 - Bildirim ve tebligat esasları

5.1. Bildirim ve tebligat, teklif mektubunda belirtilen faks numarasına, mail adresine, iadeli taahhütlü mektup yoluyla posta adresine veya imza karşılığı elden yapılır.

5.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan bildirim ve tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

5.3. Faks ile yapılan bildirim ve tebligatlarda, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

5.4. İş ve hizmetin yerine getirilmesine ilişkin tebligat, talimat ve uyarılar Çorlu TSO tarafından teklif mektubunda belirtilen elektronik posta adresine de yapılabilir.

II. SATIN ALMAYA KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 6 - Satın almaya katılamayacak olanlar şirketler

6.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde satın almalara katılamazlar:

a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Çorlu TSO’nun satın alma yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurallarda görevli kişiler.

d) Çorlu TSO’nun satın alma konusu işle ilgili her türlü satın alma işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç.)

g) Çorlu TSO Yönetim Kurulunda görev alan üyeler, Çorlu TSO personeli.

h) Çorlu TSO ayrılan personel ile Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

i) Bu fıkranın (g) ve (h) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları,

j) Bu fıkranın (g), (h) ve (ı) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

k) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışından taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler,

l) Çorlu TSO veya Çorlu TSO Yönetim Kurullarının ortak veya iştirakçisi olduğu istekliler.

6.2. Bu yasaklara rağmen satın almaya katılan istekliler satın alma dışı bırakılır. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, satın alma iptal edilir.

Madde 7 - Satın Alma dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, satın alma dışı bırakılacaktır:

a) İflas eden, iflası ertelenen, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilan edilen, iflası ertelenen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Satın alma tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

d) Satın alma tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, Çorlu TSO’ya yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, Çorlu TSO tarafından ispat edilen.

e) Satın alma tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

f) Bu Şartname ile Çorlu TSO tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

g) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla satın almaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

h) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

i) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

j) Satın almada, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

Madde 8 - Teklif hazırlama giderleri

8.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı Çorlu TSO’dan isteyemez.

Madde 9 - Satın alma dokümanında değişiklik yapılması

9.1. İlan yapıldıktan sonra satın alma dokümanında değişiklik yapılamaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Birlik tarafından tespit edilmesi veya Çorlu TSO’ya yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle satın alma dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, satın alma dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak satın alma dokümanına eklenir.

9.2. Zeyilname, satın alma tarihinden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilden satın alma dokümanı alanları tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliği edilir.

9.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde Çorlu TSO, satın alma tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, satın alma dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

9.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

9.5. Tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve Çorlu TSO tarafından satın alma dokümanından düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, satın alma tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir.

Madde 10 - Satın alma saatinden önce satın almanın iptal edilmesi

10.1. Çorlu TSO tarafından gerekli görülen veya satın alma dokümanında yer alan belgelerde satın almanın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, satın alma saatinden önce satın alma iptal edilebilir.

10.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle satın almanın iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara satın almanın iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

10.3. Satın almanın iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

10.4. Satın almanın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Çorlu TSO’dan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 11 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

İstekliler teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.

Madde 12 - Tekliflerin sunulma şekli

12.1. İstenen belge ve ek bilgilere mutlaka teklif mektubunda yer verilmelidir. Teklif mektuplarında, teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır. Teklif mektupları teklif veren tarafından imzalanmalıdır. Teklif mektubu ve işbu şartnamenin son sayfası imzalanmış ve diğer sayfaları paraflanmış hali de dâhil olmak üzere satın almaya katılabilme şartı olarak bu şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Teklif mektubu ve ekleri bir zarfa veya pakete konulduktan sonra zarfın veya paketin üzerinde teklif veren firma veya şahsın ismi, tebligata esas açık adresi, teklif verdiği konu açıkça yazılıp zarf veya paket kapatıldıktan sonra, zarfın veya paketin kapanan kısmı da teklif veren tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

12.2. Teklifler satın alma dokümanında belirtilen satın alma saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Çorlu TSO’ya (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

12.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin satın alma dokümanında belirtilen satın alma saatine kadar Çorlu TSO’ya ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

12.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Çorlu TSO ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 13 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

13.1. Teklif mektupları, Madde 27’de belirtilen şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

13.2. Teklif mektubunda;

a) Satın alma dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

e) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalamış olması,

zorunludur.

Madde 14 - Tekliflerin geçerlilik süresi

14.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, satın alma tarihinden itibaren 30(otuz) takvim günüdür.

14.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, Çorlu TSO’nun bu talebini kabul veya reddedebilir.

14.3. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 15 - Vergi, Harç ve diğer giderler

15.1. Mal ve hizmet alımına, sözleşmeye, protokole ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim, harçlar, sözleşme giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri işi alana aittir.

15.2. Yüklenici, (15.1) maddede yer alan gider kalemlerinde fark oluşması halinde, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

IV. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 16 - Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi

16.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen son teklif verme saatine kadar Çorlu TSO’ya verilecektir.

16.2. Teklifler, Satın Alma Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Madde 17 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalendin iptal edilmesi

17.1. Komisyonun kararı üzerine Çorlu TSO, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek satın almayı iptal etmekte serbesttir. Birlik bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

17.2. Satın almanın iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 18 - Kesinleşen satın alma kararının bildirilmesi ve sözleşmeye davet

18.1. Kararın kesinleştiği tarihten itibaren, en geç beş iş günü içinde sonuç ilgili firmaya tebliği edilerek sözleşme imzalamak üzere çağrılır.

18.2. İlgili firma tebliği takip eden beş iş günü içinde Çorlu TSO Hizmet Binası’na gelerek sözleşme imzalamak zorundadır.

18.3. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Ödeme yeri ve şartları

19.1. Satın alma konusu alıma ilişkin olarak yükleniciye yapılacak ödeme Çorlu TSO tarafından ödenecektir.

19.2. Ödemeler yükleniciye banka kanalı ile yapılacaktır.

Madde 20 - Fiyat farkı ve süre uzatımı

Yükleniciye fiyat farkı ödenmeyecektir. Yüklenici, gerek taahhüt süresi, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde taahhüdün tamamen ifasına kadar, KDV hariç vergi artışları veya yeni vergi resimler konulması, fiyatların yükselmesi taşıma ve işçi ücretlerinin artması ve sair sebeplere dayanarak fazla para verilmesi veya süre uzatımı isteğinde bulunamaz.

Madde 21 - Süre uzatımı verilecek haller ve şartları

21.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

21.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler

b) Kanuni grev

c) Genel salgın hastalık

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı

21.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Çorlu TSO’ya yazılı olarak bildirimde bulunması,

e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

21.2. Çorlu TSO’dan kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilebilecek haller:

21.2.1. Çorlu TSO’nun sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılabilir.

Madde 22 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

22.1. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi süresinde bitirmediği takdirde Çorlu TSO tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,005 (binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır.

22.2. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

22.3. Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

VI. TEKNİK DETAYLAR

Madde 23 - Giriş

Projenin Gerekçesi:

Ticaret Bakanlığı 2010/8 sayılı UR-GE Tebliği kapsamında, eğitim veya danışmanlık programına/programlarına katılan aynı değer zincirinde yer alan, birbiriyle ticari ilişki ve coğrafi yakınlık içinde olan şirketlerin uluslararası rekabet amacıyla birlikte düzenledikleri faaliyetlerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması, organizasyonu ile koordine edilmesine yönelik projelerin hazırlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu desteğe istinaden, Çorlu TSO tarafından Makine ve Aksamları ihracatı yapan firmalarımızın, rekabet güçlerinin artırılarak hızla gelişen dünya pazarından daha fazla pay alması amacıyla “ÇORLU MAKİNE VE AKSAMLARI İMALATÇILARI İHRACATI GELİŞTİRME PROJESİ” nin yapılması planlanmıştır.

 

Projenin amacı:

Çorlu, Uluslararası havaalanı, demiryolu ve limanların lojistik avantajı, üretim merkezlerine ve pazarlara yakınlığı, Asya ve Avrupa arasında geçiş koridoru olması nedeniyle firmaların tercih ettiği cazibe merkezi konumundadır. Çorlu’daki çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok firmanın bulunması nedeniyle makine sektörü de hızla gelişerek büyümektedir. Çorlu’daki makine imalatı yapan firmalar büyük ölçüde proje bazlı çalışmaktadır. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı faal üye sayısı 5754 olup 779 adedi sanayi kuruluşudur. Çorlu’da ağırlıklı olarak organize sanayi bölgeleri ve yeni sanayi sitesinde faaliyet gösteren 170’e yakın makine ve aksamları üreticisi firma bulunmaktadır. Dünya standartlarında üretim yapan büyük ölçekli firmaların yanı sıra KOBİ’lerin ağırlıklı olduğu bir firma çeşitliliğine sahiptir.

Makine ve alt sektörünün belirlenme kriterleri ise; Küresel ticaretteki önemi, Türkiye’nin ihracatındaki önemi, Rekabet edilebilir alan büyüklüğü ve Piyasaya giriş kolaylığı, Dünya ihracatında büyük ve büyüyen sektörlerden oluşu, Türkiye ihracatında büyük ve büyüyen sektörlerden oluşu, Rekabet gücü kazanabileceğimiz sektörlerden oluşu, Piyasaya girişte engelin olmadığı sektörlerden oluşu ve İthalat yoğunluğu olmuştur. UR-GE tebliği göz önünde bulundurularak ilgili firmalardan ihracat yapan veya ihracat potansiyeli olan, yurt dışı pazar çeşitliliği hedefleyen KOBİ’ler tercih edilmiştir.

Projemiz, rekabetçi fiyat ve yüksek kaliteyle dünya standartlarında üretim yapma kapasitesine sahip makine sektörünün gücüne güç katmak ve özellikle 2023 hedefi doğrultusunda KOBİ’lerin ihracat kapasitelerini artırmak, firmalarımıza yeni fırsatlar sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Proje kapsamında sağlanacak olanaklar ile firmalarımızın ihracatında önemli miktarlarda artış olması beklenmektedir.

 

 

Bu projenin amacı sektörünün ihracatını, ihtiyaçlarını belirledikten sonra bu analize göre adım adım çözmek ve bu konuda farkındalık sahibi bir grup ihracatçı ile sektörel ticaret heyeti, alım heyeti, fuar katılımı gibi çeşitli enstrümanlarla pazar arayışına girerek firmaların ihracatlarını artırmak suretiyle, firmalara, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamaktır.

Proje ile makine ve aksamları sektörü ihracatçılarımızın alternatif pazarlara ihracat gerçekleştirmelerine yardımcı olunması hedeflemektedir.

Madde 24 - İşin Tanımı ve Kapsamı

Ticaret Bakanlığı 2010/8 sayılı UR-GE Tebliği kapsamında Çorlu TSO üyeleri arasında Makine ve Aksamları sektöründe belirlenen firmaların yer aldığı İhtiyaç Analizi faaliyeti başlatılacak ve İhtiyaç Analizinin hazırlanması için ilgili üniversite / danışmanlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alımı yapılacaktır.

İhtiyaç Analizi Faaliyeti ile Proje’de yer alan firmaların mevcut rekabet güçlerinin ve ihracat potansiyellerinin artmasını sağlayacak ortak ihtiyaçlar belirlenerek, bu ihtiyaçlar ışığında ortak bir vizyon belirlenecektir. Stratejik bir yol haritası olarak hazırlanacak olan ihtiyaç analizi firmaların rekabet kabiliyetlerini geliştirecekleri alanlarda danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini, hedef pazarları ve bu pazarlarda kalıcı olabilmeleri için firmalara Proje kapsamında birlikte faydalanabilecekleri tüm faaliyetleri detaylı olarak belirleyecektir.

İhtiyaç analizi hazırlığı süresince firmalar ziyaret edileceği gibi, başta hedef pazarlar olmak üzere firmaların Ticaret Bakanlığı desteği ile sektörel bir güç oluşturabilmelerinin alt yapısını oluşturacak olan ve birlikte yer aldıkları ve firmalar arasında işbirliği sürecini başlatan toplantılar gerçekleştirilecektir.

Son olarak ihtiyaç analizi çalışması UR-GE projesinin faaliyetlerini, faaliyetler için gereken bütçe ve zaman planını ortaya koyacaktır.

Sektör için Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projesi kapsamında sektörde faaliyet gösteren iştirakçi firmalara yönelik olarak eğitim ve danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve tanıtım ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla danışmanlık şirketi tarafından ihtiyaç analizi çalışması yapılacaktır. İhtiyaç analizi çalışmasının en etkin şekilde yürütülmesi için metodoloji belirlenecek ve süreç detaylı olarak planlanacaktır. Gerçekleştirilecek analiz çalışması 4 ana başlık altında gerçekleştirilecek olup detayları aşağıda verilmektedir.

1. İnsan Kaynağı İhtiyaç Analizi

2. Bilgi & Know How İhtiyaç Analizi

3. Ortak Altyapı İhtiyaç Analizi

4. Hedef Pazar Beklenti Analizi

İnsan Kaynağı İhtiyaç Analizi:

Proje iştirakçisi firmalar için mevcut süreçlerin iyileştirilmesi ve ihracat kapasitelerinin artırılması öncelikleri baz alınarak insan kaynağı ihtiyaç analizi gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilecek çalışmanın sonuçları firmalara yönelik gerçekleştirilecek eğitim programlarının planlanması için gösterge oluşturacaktır.

Bilgi & Know How İhtiyaç Analizi:

Bu çalışma kapsamında, proje iştirakçisi firmaların ürün, üretim, sektör, iç ve dış pazar bilgi birikimi ve ihracat kapasiteleri firma bazında değerlendirilerek firmanın bilgi ve know how eksikliklerinin tespit edilmesi sağlanacaktır. Çalışma sonuçları proje kapsamında geliştirilecek olan teknik destek / eğitim altyapısının temelini oluşturacaktır.

Ortak Altyapı İhtiyaç Analizi:

Gerçekleştirilecek çalışma kapsamında proje iştirakçisi firmaların kümelenme yaklaşımı çerçevesinde rekabetçiliklerinin artırılması için gereksinim duyulan altyapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında firmaların ortak hareketi ile gerçekleştirilebilecek girişimler için ortak altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

Hedef Pazar Beklenti Analizi:

Firma bazlı olarak gerçekleştirilecek analiz çalışması kapsamında, proje iştirakçisi firmaların hedef ürün spesifik hedef pazar beklentileri tespit edilecek, çalışma kapsamında bu pazarlar iştirakçi firmaların katılım sağlama istedikleri fuarlar ve kongreler tespit edilecek, firmaların ihracat gerçekleştirmeyi hedefledikleri yeni pazarlar belirlenerek ikili iş görüşmeleri faaliyetleri planlanacaktır. Çalışmanın çıktısı proje kapsamında gerçekleştirilecek eşleştirme etkinlikleri ve heyet çalışmalarına girdi oluşturacaktır.

Madde 25 - Tarafların Sorumlulukları

25.1. Çorlu TSO’nun Görev ve Sorumlulukları

“ÇORLU MAKİNE VE AKSAMLARI İMALATÇILARI İHRACATI GELİŞTİRME PROJESİ” kapsamında Çorlu TSO Makine ve Aksamları ihracatçısı firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ve ihracat hacmini arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık ihtiyaç analizi işinin gerçekleştirilmesi için satın alınacak hizmet, Çorlu TSO tarafından yürütülecektir.

Yüklenici ihtiyaç analizi yapılacak firmaların listesi Çorlu TSO tarafından verilecektir.

25.2. Yüklenicinin Görev ve Sorumlulukları

Yüklenici, firmaların Madde 24’de tanımlanan eğitim ve danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve tanıtım faaliyeti ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla ihtiyaç analizi gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda danışmanlık şirketi aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirecektir.

 Teklifte ihtiyaç analizi için nitelik ve nicelik açısından ayrıntılı yöntem bildirilmesi,

 Çorlu TSO üyesi 10-12 Makine ve Aksamları ihracatçısı firma ile yüz yüze görüşme yapılarak firmaların ihtiyaçlarının tespit edilmesi,

 Söz konusu çalışmanın, firma listesinin Çorlu TSO tarafından danışmanlık şirketine verilmesinden itibaren 5 hafta (25 iş günü) içerisinde bitirilerek sonuç raporunun Çorlu TSO’ya teslim edilmesi,

 Gerçekleştirilecek ihtiyaç analizinin firmanın ihracat kapasitesi, spesifik olarak hangi konularda danışmanlık ve eğitime ihtiyacı olduğu, söz konusu danışmanlık ve eğitime ilişkin beklentilerini ve hedef pazarlarını içermesi,

 Yüklenicinin proje kapsamında elde ettiği bilgi, belge ve tüm sonuçları hiçbir şekilde 3. kişi ve kurumlarla paylaşmaması, kullanmaması ve bu doğrultuda hazırlanacak tarafsızlık ve gizlilik beyannamesini imzalaması,

 Gerçekleştirilecek analiz çalışması sonucunda hazırlanacak raporun, projenin bir sonraki aşaması olan eğitim ve danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve tanıtım faaliyeti programlarının girdisi olacak nitelikte olması

gerekmektedir.

Madde 26 - Proje Ekibinin Nitelikleri

Yüklenici, ihtiyaç analizi yapabilecek yeterli deneyim ve kapasite ile yeterli sayıda uzmana sahip olmalıdır. Eğitim ve danışmanlık ihtiyaç analizini gerçekleştirecek proje ekibinde yer alacak uzmanların aşağıda yer alan nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

a) En az dört yıllık lisans derecesi,

b) Tercihen en az 5(beş) yıllık profesyonel danışmanlık tecrübesi,

c) Dış Ticaret konularına hakim olması,

d) Kümelenme çalışmaları konusunda çalışma deneyimine sahip olması,

e) Makine ve Aksamları ürünleri ve sektör hakkında deneyime sahip olması.

İstekliler, teknik tekliflerinde; işin görülmesinde kullanacağı ekibin yukarıda belirtilen niteliklere sahip olduğunu taahhüt edecek ve ekibin değişmezliğini garanti edecektir.

Madde 27 - Tekliflerin içeriği

İsteklinin aşağıda yer alan içeriğe uygun Proje Teklifi sunması gerekmektedir.

Teklif İçeriği

a) Giriş

İstekli bu bölümde projeye ilişkin genel değerlendirmesini ve yaklaşımını belirtecektir.

b) Danışman Şirketin konu ile ilgili tecrübesi

İsteklinin Dış Ticaret, Yönetim Danışmanlığı, İhtiyaç Analizi, Eğitim ve Danışmanlık vb. konulardaki iş tecrübesi hakkında bilgi verilecektir.

c) Analiz yapılırken kullanılacak yöntem ve araçlar

Analiz süresince danışmanın kullanacağı yöntem ve araçların tanımı ve unsurları hakkında bilgi verilecektir.

d) Proje’de çalışacak personelin sayısı ve nitelikleri

Projede çalışacak personelin özgeçmişleri sunulacaktır.

e) Çalışma Planı

İstekli gerçekleştireceği çalışma ile ilgili olarak detaylı iş planını sunacaktır.

Hizmet sağlayıcı İhtiyaç Analizi çalışmasının gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm ekipman ve teknik malzemeyi kendisi sağlayacaktır. Hizmet sağlayıcı teknik ekipman, seyahat ve konaklama gibi ihtiyaçlar için işbirliği kuruluşundan hiçbir talepte bulunulmayacaktır.

f) Fiyat

İstekli gerçekleştireceği çalışma ile ilgili fiyatını sunacaktır.

İhtiyaç analizi için danışmanlık şirketi/üniversitenin firma başı bedel teklifi

 (Ör: Firma başı/ … TL)

Ödeme şekli belirtilmelidir.

VII. İdari Hususlar

Madde 28- Teklif veren firmalar, Birliğin en düşük teklifi ya da herhangi bir teklif kabul etmek zorunda olmadığını kabul eder.

İşi alan hizmet sağlayıcı kurum/kuruluş teklif konusu işle ilgili olmak üzere Çorlu TSO çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını kabul eder.

Teklif veren kurum/kuruluş, teklif konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini kabul eder.

İşi alan kurum/kuruluşun, işi bizzat kendisinin yapacağı, iş ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşin tüm hakları iş birliği kuruluşuna aittir ve işi alan kurum/kuruluş ve görev alacak personel çalışma süresince ve sonrasında çalışmanın içeriği ve firmalara ait bilgileri paylaşmayacağını kabul ve beyan eder.

Bu şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafa Çorlu TSO yetkilidir.

Madde 29 - Çalışma sonunda firmadan beklenen İhtiyaç Analiz Raporu’nun standart başlıkları aşağıdaki gibi olacak ilave teklifinizde sunacağınızı bildireceğiniz ilave değerlendirmeler tercih sebebi olacaktır:

I - Genel Özet

II - Projeye Genel Bakış

A-)Proje’nin Genel Özeti

Projenin künyesi, amacı, öngörülen hedefleri (hedefler net, ölçülebilir ve zorlayıcı olmalıdır) ve hikâyesi.

B-)Araştırma Metodolojisi

Araştırmada izlenen yöntem ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.

III -   Sektör Hakkında Genel Özet Bilgi

Sektöre Genel Bakış ve Sektörel SWOT Analizi

Temel Üretim Faktörleri

Bağlantılı sektörler (ortaklık yapıları)

Alt Sektör Kırılımı ve Genel Özet (Sektördeki yüzdesel ağırlıkları ile beraber)

Dünyadaki Son Gelişmeler (Güncel Veriler, Küresel İthalat ve İhracat rakamları)

Grafiksel Dağılımlar

Sektörün Dünya Ekonomisindeki Payı ve Yıllara Göre Değişimi (GDP yüzdesi olarak son 5 yıl grafikler eşliğinde.)

IV -    Ülkeler Bazında Değerlendirme

İlgili Sektörde En Çok İhracat Yapan İlk 5 Ülke, Yüzdesel Dağılımları ve Değerlendirmesi

İlgili Sektörde En Çok İthalat Yapan İlk 5 Ülke ve Yüzdesel Dağılımları Değerlendirmesi

İlgili Sektörde İhracatı Son 3 Yılda Yüzdesel Olarak En Çok Artan Ülkeler ve Analizi

İlgili Sektörde Üretim Yapan İlk 3 Ülke ve Rekabetsel Avantaj Analizi Değerlendirmesi

En Çok İthalat Yapan Ülkelerin Hangi Ülkelerden İthalat Yaptığı ve Gerekçelendirmesi (coğrafi konum, kültürel yakınlık, fiyat avantajı vs.)

İlgili Sektörde Dünya Çapında Faaliyet Gösteren Dernekler, Kuruluşlar ve Güncel Faaliyetleri, İletişim Bilgileri

V - Sektör Analizi

Sektöre Ülkemiz Düzeyinde Genel Bakış

Sektörel İhracat ve İthalat Rakamları (Alt Sektör Bilgileri İle Beraber)

Yıllara Göre Değişimler ve Analizi

Sektörde Son 5 Yılda En Çok İhracat ve İthalat Yaptığımız Ülkeler ve Değerlendirmesi

Sektörde En Fazla İhracat ve İthalat Yapan İller ve Değerlendirilmesi (Rakamlar)

Ülkemizde Konu İle İlgili Dernekler ve Faaliyetleri

VI - Bölgede Sektörün Durumuna Genel Bakış

Yıllara Göre Bölgenin İthalat ve İhracat Rakamları

Bölgenin Rekabetsel Avantajları

Bölgede İlgili Alanda İhracat Şampiyonları ve Değerlendirmeleri (Kıyaslama)

Küme Analizi

Küme Yol Haritası

VII -Firma Profilleri (Künye)

İsim, Adres, Telefon

Firma Sahibi, Ortakları veya Yönetim

Üretilen Mal ve Üretim Kapasitesi

Çalışan Kişi Sayısı, Yeterlilik

İhracat yapıyor mu? Yapıyor ise hangi ülkelere?

Misyon & Vizyon (Hedefler)

VIII - Firma Analizleri

İhracat ve İthalat

Know-how

Kurumsallaşma

Yenilikçilik (İnovasyon)

Rekabet Edebilirlik

Ortak hareket etme bilinci

Kıyaslama (Benchmarking)

Finansal Analiz (Asit Oran, ROI, Likidite, Stok Devir Hızı, Alacak Devir Hızı vs.)

İnsan Kaynakları Yönetimi

Teknolojik Kapasite

Tedarik Zinciri Yönetimi

IX - Genel Raporlama

İhracat Yol Haritası (Firma, Küme ve İşbirliği Kuruluşu Bazında)

Yukarıda Değinilen Araştırmalar Çerçevesinde Genel Ve Açıklayıcı Grafiksel Tablolar.

Tablolarla İlgili Detaylı Analiz

X -     Değerlendirme

Tespit edilen eğitim kalemleri nelerdir? Hangi eğitimlerin ne kadar süreyle yapılması öngörülmektedir?

Tespit edilen danışmanlık kalemleri nelerdir? Hangi danışmanlık faaliyetinin ne kadar süreyle yapılması öngörülmektedir?

Yurtdışı pazar araştırması için hangi ülkeler öngörülüyor ve gerekçelendirmesi.

Tanıtım faaliyetleri için hangi faaliyetler öngörülüyor ve gerekçelendirilmesi.

Yurtdışı pazar araştırması için tespit edilecek hedef pazarlar, yukarıdaki konu başlıkları bazında ayrı ayrı incelenecek ve durum tespiti yapılacak olup, ticari istihbarat kaynakları kullanılarak çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

GÜNCEL
BİZE ULAŞIN Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No:6 Çorlu Tekirdağ - Türkiye PK59850
TELEFON +90 282 651 10 96
FAKS +90 282 651 35 10
E-POSTA corlutso@corlutso.org.tr
Duyurular Kurumsal Doküman Arşivi Firma Rehberi Üye Girişi Bize Ulaşın

Mail Listemize Katılın

Yandaki formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.