Çorlu TSO Anasayfa

Balıkesir PTT Başmüdürlüğünce Erdek PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kiraya Verilecektir

Balıkesir PTT Başmüdürlüğünce Erdek PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kiraya Verilecektir

DUYURU

BALIKESİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNCE ERDEK PTT EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR1)PTT Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde, Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Halit Paşa Mahallesi, Ali Haydar ve Piri Reis Caddelerinde bulunan, tapuda 54 oda, 10 parselde kayıtlı 6397 m2 ve 54 ada, 99 parselde kayıtlı 6038 m2 arsa üzerine inşa edilen Erdek PTT Eğitim ve Dinlenme  Tesisleri kapalı zarf teklifi alma  usulü ile kiraya verilecektir.

2)İhalenin yapılacağı yer:Balıkesir PTT Başmüdürlüğü Paşaalanı Mah. Yetiş Cad. PTT Sosyal Tesisleri 10102 Balıkesir adresindedir.
3)İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Balıkesir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü’nde çalışma saatleri içerisinde incelenebilecek veya ücretsiz olarak temin edilebilecektir.

4)İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

4-a)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4-b)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
4-b-1)Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4-b-2)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti,
4-c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4-c-1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4-c-2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4-d)Erdek PTT Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin Kiraya Verilmesine İlişkin İdari Şartname’nin 10. maddesinin  (a), (b), (c), (d), (e), (g), ve  (i) bentlerinde sayılan durumlarda  olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4-e)Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu,
4-f)Erdek PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri için 2.340,00 TL’lik (ikibinüçyüzkırkTürkLirası) geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte),
4-g)Erdek PTT Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin Kiraya Verilmesine İlişkin İdari Şartname’nin (7.2) ve (7.3) üçüncü alt maddelerinde belirtilen , şekil ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlilik belgeleri,
4-h)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri.
4-ı)İş ortaklığı olması halinde, şekil ve içeriği Erdek PTT Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin Kiraya Verilmesine İlişkin İdari Şartname’sinde belirlenmiş iş ortaklığı beyannamesi,
4-j)İhale dokümanının satın  alındığına dair belge,
4-k)”Yerli İstekli” olunduğuna dair belge,
4-l)Her sayfası imzalı sözleşme, şartname,
4-m)Misafirhane ve kamplar için; İsteklinin, en az kiraya verilecek tesisteki oda sayısı (örnek:258 ise 250, 34 ise 30) (bu tesis için en az 156 oda) kadar tesisi (tatil köyü veya 4 veya 5 yıldızlı otel) işlettiğine dair belge. (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf Sanatkarlar Odasından v.b. Resmi Kurumlardan) Sözleşme tarihi itibarıyla vizesi geçmemiş olacak.
4-n)Nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte), Vergi numarasını gösterir belge,
4-o)İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya noter tasdikli olacak, fotokopi olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için 4. Maddede belirtilen belgelerin tekliflerin kapsamında sunulması ve en geç ihale günü saat 14:00’e kadar Balıkesir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü’ne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5)Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) gündür.
6)Erdek PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Binaları kiraya verme ihalesi 18.01.2011 Salı günü saat 14:00’de yapılacak olup 1. ihaleye katılım olmaması ve/veya sonuç alınamaması halinde aynı şartlarda 2. Kez 31.01.2011 Pazartesi günü saat 14:00’de Balıkesir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğünde yapılacaktır.
7)Anılan tesisin aylık rayiç bedeli 6.500,00TL+KDV (AltıbinbeşyüzTürkLirası) olup, geçici teminat miktarı 2.340,00 TL(İkibinüçyüzkırkTürkLirası)’dir.
8)Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
9)Kurumumuzun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.
İlan olunur.

Eklenme Tarihi: 12.01.2011 Bu Sayfayı Yazdır
 
Diğer Başlıklar
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 25.05.2015-04.06.2015 TÜBİTAK Panel İlan İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri 2010/8 Sayılı Tebliğ Finansçı Olmayanlar için Finans Uzaktan Eğitim Programı hk. Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi Yönetmelik Değişikliği hk. Balkan Ticaret Fuarı ve Kongresi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Başkana Ulaşın:
baskan@corlutso.org.tr
Etkinlik Takvimi
Nisan 2015
P S Ç P C C P
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Tüm Etkinlikleri Göster

Döviz Kurları

Dolar
Alış: 2,722 TL
Satış: 2,7269 TL
Euro
Alış: 2,9553 TL
Satış: 2,9606 TL

Hava Durumu

Tekirdağ Tekirdağ Hava Durumu İstanbul İstanbul Hava Durumu
Ankara Ankara Hava Durumu İzmir İzmir Hava Durumu
© 2009 Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım & Uygulama Heweso
Ziyaret Sayısı: 3572232